Generelle salgs- og leveringsbetingelser

Disse salgs- og leveringsbetingelsene gjelder for salg av varer fra www.oyehelsebutikken.no. Betingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Disse vilkårene gjelder for alt salg fra ØyeHelsebutikken AS så lenge ikke annet er skriftlig avtalt partene i mellom.

Målsettingen med salgs-og leveringsbetingelsene er en ryddig kjøp- og salgsprosess. Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål eller tilbakemeldinger på disse. 

Generelt

Kjøper står selv ansvarlig for at egen helsetilstand ikke medfører helsemessig risiko ved bruk av ØyeHelseButikken AS produkter. Er du i tvil kontakt din lege.

Kjøper er inneforstått med og aksepterer at ikke noe informasjon på www.oyehelsebutikken.no, eller annen info mottatt eller utgitt av ØyeHelseButikken AS, er ment å være eller bør tolkes som medisinske diagnoser eller behandling. Ingen informasjon er ment å være et substitutt for medisinske råd og er kun ment å være av generell karakter.

ØyeHelseButikken AS fraskriver seg et hvert ansvar for tap eller skader på personer som følge av bruk og/eller misbruk av produkter solgt via www.oyehelsebutikken.no eller informasjon gitt eller distribuert av ØyeHelseButikken AS.

Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme og at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk eller vår markedsføring.

Parter

Selger er ØyeHelseButikken AS, Rødstrupeveien 12, 3142 Vestskogen, registrert i Brønnøysund-registeret med org.nr: 911840502.
Telefon nummer: 40177065. E-post adresse: post@ oyehelsebutikken.no.

Kjøper er den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen. For å kunne handle på www.oyehelsebutikken.no må du ha fylt 18 år. Er du under myndighetsalder, må en foresatt handle for deg.

Bestillings- og avtaleprosess

Din bestilling er bindende når ordrebekreftelse er mottatt. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett (se nedenfor). Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og automatisk sende en ordrebekreftelse til deg. Ordrebekreftelsen gis per e-post. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordrebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen.

Priser

Alle priser er i norske kroner og vises inklusive eventuell merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme ved bestillingsbekreftelse (i kassen) og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til porto, frakt m.m.

Dersom merverdiavgiftsatsen skulle endres, forbeholder vi oss retten til å justere våre priser med tilsvarende beløp. Vi tilstreber å holde en stabil pris på alle våre produkter, men må ta forbehold om å kunne heve priser i samsvar med den normale prisøkningen i markedet uten å varsle særskilt om dette.

Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt får ikke tilbakevirkende kraft. Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra ØyeHelseButikkens side, kan dette endres uten unntak, dersom kunden blir gjort oppmerksom om forholdet på forhånd og innen rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

Ekspedering av ordre/ Leveringsmåte

Vi sender varene i posten som brev eller pakke rett hjem til deg i postkassen. Dette betyr at brevet/pakken kommer direkte hjem til deg dersom det er plass i postkassen din. Store pakker kan måtte hentes på nærmeste utleveringssted.

Vi tilstreber at du skal motta din forsendelse så fort som mulig, helst innen 3-4 dager og senest i løpet av 14 dager etter at din bestilling blir registrert.

Vi forsøker å ha alle annonserte varer på lager til enhver tid.  Dersom det er tomt for en vare vil du få beskjed om dette.

Alle leveringstider som blir oppgitt av oss må anses som veiledende.

Levering til utland

OyeHelseButikken.no leverer per dags dato kun innen Norge.

Uavhentede pakker

Ved uavhentede pakker vil kunden bli ilagt et gebyr for uavhentet vare, samt frakt begge veier, for å dekke våre kostnader i forbindelse med brudd på avtale.

Risikoen for varene

Risikoen for bestilte varer går over til kunde ved mottakelsen av pakken, eller ved avhenting på utleveringspunktet. Unnlater kunden å overta en vare på utleveringspunktet, går risikoen over på kunden når leveringstiden er inne dersom denne er kjent med eller burde være kjent med at varen er stilt til rådighet på leveringsstedet.

Betaling

Varene betales med en faktura som sendes deg til oppgitt e-post adresse. Betalingsfristen er på 14 dager. Du får dermed en rentefri kreditt.

Purregebyr kan påløpe dersom fakturaen ikke betales i rett tid.

Oppstår det problemer med betaling ta snarest kontakt med ØyeHelseButikken AS på post@oyehelsebutikken.no eller tlf. 40 17 70 65.

 

Registrering av kundeopplysninger / personopplysninger

Dine personopplysninger (navn, adresse, e-post, telefonnummer) lagres hos ØyeHelseButikken AS og vil kun bli benyttet for å administrere kunderelasjonen samt for eventuelle markedsføringsformål.

ØyeHelseButikken AS oppbevarer ordrehistorikk for å håndtere eventuelle fremtidige kundehenvendelse vedrørende varer, gi kunder oppfølging ift varer som er bestilt og i forbindelse med registrering av eventuell retur av varer. ØyeHelseButikken AS gir ikke informasjon videre til tredjepart i noen henseende, dog unntatt ved pålegg fra offentlige myndigheter. De data som kunden oppgir ved registrering som ny kunde, betraktes som fortrolige.

Alle aktiviteter hos oyehelsebutikken.no registreres automatisk i en loggfil. Loggfilen brukes kun til anonyme statistiske formål. (Antall besøkende, treff osv.)

Personopplysningene vil bli oppbevart inntil du sletter opplysningene selv eller ber om at de blir slettet. Henvendelser om dette sendes til ØyeHelsebutikken AS, post@oyehelsebutikken.no.

Angrerett

Angrerettloven gjelder for all handel på Internett. Dette innebærer at du som forbruker kan gå fra avtalen du har med selger dersom du melder fra om dette til selgeren senest 14 dager etter at du mottok varen. Om dette skulle være aktuelt ber vi deg kontakte oss på post@oyehelsebutikken og skrive hva du returnerer. Send kopi av mailen og varen(e) i hel og i ubrukt/forseglet stand samt i original emballasje. Angreretten gjelder ikke dersom varen er brukt eller dersom eventuell forsegling er brutt. Hvis du benytter din angrerett og returnerer som postpakke eller brev må du selv dekke portoutgifter.

Oppkrav kan ikke benyttes ved retur. 

Hvis du allerede har betalt varen, tilbakefører vi beløpet til din konto. Når vi har fått tilbake varen og konstatert at den ikke er skadet, betaler vi innen 30 dager tilbake beløpet du har betalt.

Reklamasjon

Dersom en vare er levert med feil eller mangler kan du enten kreve omlevering, prisavslag eller heving av kjøpet i henhold til forbrukerkjøpsloven.

Dersom du mener det foreligger en mangel ved varen, må du innen rimelig tid etter at du oppdaget den, eller burde ha oppdaget den, gi skriftlig melding (e-post eller brev) om at du vil påberope deg mangelen. Skriv en mail til post@oyehelsebutikken.no og beskriv problemet. Du vil da få informasjon om hva du skal gjøre videre. Ved feil og/eller mangler på varer dekker vi returporto og sender ny vare kostnadsfritt.

Før feil meldes til ØyeHelseButikken bør du undersøke om feilen skyldes forhold på din side. Dersom du kan godtgjøre at produktet ikke er slik ØyeHelseButikken har beskrevet at det skal være, må du melde dette til ØyeHelseButikken slik at ØyeHelseButikken kan iverksette tiltak for avhjelp. Du mister din rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom du ikke gir ØyeHelseButikken melding innen rimelig tid etter at du oppdaget eller burde oppdaget mangelen.

Ved en eventuell tvist kan du henvende deg til Forbrukerrådet eller det lokale forbrukerkontoret for å få hjelp, men vår målsetting er at du skal slippe det

Avhjelp

ØyeHelseButikken skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en mangel ved produktet levert av ØyeHelseButikken iverksette tiltak for å rette på mangelen. Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med ØyeHelseButikken betaler ikke ØyeHelseButikken disse utgiftene.

ØyeHelseButikken AS har rett til å tilby retting eller omlevering dersom dette skjer uten opphold. Dersom ØyeHelseButikken AS sørger for slik retting eller omlevering i samsvar med forbrukerkjøpsloven, kan det ikke kreves prisavslag eller heving av kjøpet.

Ekstraordinære forhold

ØyeHelseButikken er kun ansvarlig for tap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis ØyeHelseButikken godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor ØyeHelseButikkens kontroll, og som ØyeHelseButikken ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av. ØyeHelseButikken er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra ØyeHelseButikkens side.

Forbehold

ØyeHelseButikken AS tar forbehold om trykkfeil, prisfeil, mva- og avgiftsendringer samt leveringssvikt. Eventuelle tilbud gjelder så lenge lageret rekker.

ØyeHelsebutikken må ikke erstatte profesjonell hjelp ved sykdom. Vi tar ikke ansvar for feil bruk av våre produkter. Dersom du har langvarig eller tilbakevendende symptomer, eller er i tvil om du har en alvorlig lidelse eller sykdom, anbefaler vi deg å kontakte din lege.

Force Majeure

Skulle det oppstå en situasjon som gjør det umulig for ØyeHelseButikken AS å oppfylle sine forpliktelser i avtalen, og som etter vanlige kjøpsrettslige regler regnes som "force majeure", opphører den rammede parts forpliktelser så lenge den ekstraordinære situasjonen vedvarer.

ØyeHelseButikken AS er uten ansvar for direkte eller indirekte tap kunden påføres grunnet force majeure. Som force majeure regnes eksempelvis lovendring, arbeidskonflikt, streik, lockout eller andre omstendigheter som partene ikke råder over, slik som krig, opprør, brann, eksplosjon eller inngrep fra offentlige myndigheter. Det samme gjelder ved plutselig endring av krav til merking av produkter, varseltekster, salgsforbud eller beslutning fra myndigheter som påvirker markedet og produkter i negativ retning eller unormal nedgang i markedet.

Endring i vilkårene

ØyeHelseButikken forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

Lovvalg og verneting

Avtalen er underlagt norsk rett. Tvist mellom partene skal søkes løst gjennom forhandlinger. Dersom forhandlinger ikke fører frem, skal tvisten henvises til de ordinære domstoler. Rett verneting er Tønsberg tingrett.

----------------------------------------

Nøtterøy – mai 2013